Referat fra Styremøter

 Møtereferat for Sunndal Hundeklubb. 2/9-2019.

Saksliste:

1. Utstilling...
2. Rallylydighet
3. Evt.

1:
Rosetter skal bestilles fra flaggfabrikken fremover for å spare utgifter iforhold til både frakt og toll.

Kutte ned på varer i kiosken.

Pølse med brød/lompe, brus, 3 sjokoladetyper, kaffe/te, vafler.

Høre om folk kan bake kaker for salg.

Organisere for forhåndsreservasjon til bobilparkeringen.


Skal ha ett styre/utstillingsmøte før Jul.

2:
Det blir kjørt i gang ett blårbærstevne innen Rally lydighet nå i Oktober for å lodde stemningen før det blir tatt en endelig avgjørelse iforhold til ett offesielt stevne neste år.
50,- pr ekvipasje.

Dato 5 Oktober.

3:

Tirsdagstreninger/samlinger i regi av Siri og Lise
Torsdager (Bronsemerket) med Janne.
Torsdagsvandringen fortsetter som før. Kjersti Carlsen og Tove deler litt på dette foreløpig.

Rikke Svele kommer i uke 42. (15-23 oktober)
Nosework videregående kurs.

AG kurs 12-13 oktber.
2000 for ikke medlemmer
1700 for medlemmer
1400 for ungdommer (12-18 år)
12-16 må ha med foresatte til kurset. Og forutsetter at de har ett medlemsskap i husstanden.Dato for årsmøtet 2019 er satt til 28 Februar 2020.
Viktig å få satt i gang valgkomiteen så snart som mulig til å finne kandidater til ledige verv.

 

 

Styremøte 1/2013 14. mars 2013

Tilstede: Monica Nygård, Kjersti Carlsen, Karin Haugen, Monika Bartnes, Pia Amundø, Åshild Gjersvik Vogt.

Sakliste:

1/2013  Konstituering Nytt styre

2/2013  Leie Ridehall

3/2013  Fagerhaugan. Orientering

4/2013  Søknad om midler

5/2013  Kurs 2013

6/2013  Eventuelt

Sak 1/2013

Sak 1/2013 Nytt Styre.

Styret i 2013 består av:

Leder:                     Monica Nygård

Nestleder:                Kjersti Carlsen

Styremedlem:            Jan Helge Hagen

                               Karin Haugen

                               Monika Bartnes

Kasserer:                  Åshild Gjersvik Vogt

Varamedlemmer:        Marianne Hagen

                               Pia Amundø

Kasserer Åshild innkalles til alle styremøter.

Sekretærfunksjonen går på omgang. Monica starter for å «lage en mal»

E-post og telefonnummer til styret legges ut på hjemmesiden.

Sak 2/2013 Leie Ridehall.

Ridehallen til Sunndal Rideklubb er leid frem til påske. Da det ikke har vært styremøte siden bestemmelsen om leie ble tatt, tar Monica ansvar for disse kveldene. Evt. underskudd etter egenandel dekkes av klubben. Dette er forventet å bli veldig lite.

Innendørs trening har vært meget populært og en bestemmelse om leie nest vinter tas til høsten. Vurdering av egnet alternativt lokale tas også opp.

Etter påske blir det igjen utendørs samlinger og styret går for at vi samles på Ungdomsskolen også da.

Sak 3/2013 Fagerhaugan. Orientering.

Det nye styret ble orientert om fremdrift og planer for Fagerhaugan. Rydding av skog er i gang, og det jobbes med innhenting av priser på inngjerding og porter.

Sak 4/2013 Søknad om midler.

Det har vært søkt om midler til opparbeiding av området i Fagerhaugan. Vi har mottatt støtte fra Sparebank1 SMN og Sunndal Kjemiske. Det skal søkes om kulturmidler hos Sunndal kommune.

Sak 5/2013 Kurs 2013. 

Hvilke kurs skal vi forsøke å arrangere i 2013?

Forslag:

Valpekurs. Et vår og et høst? (Vår er planlagt så snart som mulig)

Hverdagslydighet

Rallylydighet

Blodsporkurs (planlagt mai)

Agility

Sak 6/2013 Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.                                                    Referent Monica Nygård

 

 

 

Styremøte 25. oktober 2012

Tilstede: Monica Nygård, Anne Marit Husby, Marianne Hagen, Karin Haugen, Jens Fladerer  

Sak 20/2012 Hva skjer videre i Fagerhaugan? 

Klubben har fått tildelt område i Fagerhaugan Idrettspark! Det første som skal skje er å få på plass kontrakt med kommunen og oppmåling. Ingenting kan gjøres med området før dette er på plass. Gruppa som jobbet med området tidligere (Monica, Per, Jens, Jan Helge) fortsetter, og knytter til seg flere om nødvendig. Styret gjør seg tanker om bruk fremover.

Sak 21/2012 Søknad om midler 

Så snart kontrakter er på plass (og kanksje også FØR) må vi starte arbeidet med søknad om midler. Dette kommer til å koste klubben ganske mye både i form av penger og innsats!

Sak 22/2012 Medlemsfordeler 

Det skal jobbes med å få på plass medlemsfordeler. Monica tar en runde til aktuelle samarbeidspartnere. Målet er å få på plass noe i løpet av året.

Sak 23/2012 Tirsdags-trening

Det er kommet ønske om en mer organisert «Tirsdag» og det er kommet henvendelser fra frivillige som ønsker å bidra. Monica setter opp en «timeplan» for de forskjellige aktivitetene for tiden fremover. Vi har også fått frivillige til å stille opp som kontaktpersoner i de forskjellige aktivitetene klubben driver med. Disse blir satt opp på hjemmesida vår.

Sak 24/2012 Sporprøve Mai 2013 

Det skal arrangeres Spor-prøve i slutten av mai 2013. Dette blir en dobbel-helg i samarbeid med Springer-klubben. I denne forbindelse vil vi også prøve å få til et sporkurs i forkant av prøven. Ansvarlig for prøven blir Heidi Ødegård.

Sak 25/2012 Medlemsmøte 

Vi satser på å få til et medlemsmøte i løpet av november. Monica sjekker tid og sted

Sak 26/2012 Årsmøte/Frister 

Monica sjekker tid og frister for Årsmøte. Innkallinger, forslag, tid og sted.

Sak 27/2012 Info 

Monica er innvalgt som vara i styret for NKK region Nordvest. Deltar på de fleste møter. Ta gjerne kontakt hvis det er noe som bør taes opp; Kurs og Seminar som ønskes avholdt i distriktet, eller noe i NKK som kan forandres.

Vi tar sikte på å arrangere Handlerkurs i januar. Evt. budsjett kan bli sendt styremedlemmene utenom møte for hurtig avgjørelse.

Ref. Monica Nygård

 

Styremøte 21. august 2012

Tilstede: Monica Nygård, Anne Marit Husby, Karin Haugen, Marianne Hagen

Sak 16/2012

Innkalling og referat fra forrige møte.

Referat OK. Monica tar selvkritikk for kort innkalling, men på grunn av tilbud fra kursinstruktør, måtte det tas en bestemmelse ganske fort.

Sak 17/2012

Uteområde Fagerhaugan.

Saken behandles politisk 18. september. Søknad om tippemidler må foreligge umiddelbart etter evt. godkjenning. Det må også sendes andre søknader om midler for opparbeiding og utstyr. Sponsoravtaler. Søknader til årsmøter. Monica og Anne Marit kvesser blyantene og sitter klar.

Sak 18/2012

Kurs.

Valpekurs starter så snart som overhode mulig. Anne Marit er med. Instruktør nr. 2 må forespørres.

Tilbud fra Instruktør June Solemsmo, Berkåk, om å holde helgekurs i Hverdagslydighet helga 22. -23. september. Budsjett fremlagt for styret. Styret satte en pris for 750/deltaker og 350/observatør. Monica gir tilbakemelding til June om at vi kjører på. Monica sjekker om det kan holdes på området til Sunndal Jeger og Fisk og ordner overnatting til instruktør.

Sak 19/2012

Stipend

Klubben ønsker at medlemmene skal oppfordres til utdannelse, og ønsker å gi «stipend» til dem som tar en utdanning som kommer klubben til gode. Det må søkes ved hvert enkelt tilfelle, og størrelse og type støtte vurderes ut fra hvilket kurs det er. Det må sjekkes om styret kan ta slike bestemmelser, eller om en slik ordning må behandles av årsmøtet.

Ref. Monica Nygård

 

Styremøte 13. juni 2012

Tilstede: Jan Helge Hagen, Monica Nygård, Anne Marit Husby, Per Husby (sak 13/2012)

Sak 10/2012

Innkalling og referat fra møte 12.04.2012 er OK.

Sak 11/2012 Inneområde/Vintertrening.

Det har vært samtaler med evt. utleier, men det er ikke kommet til enighet. Saken tas opp igjen til høsten, hvis forholdene ligger til rette.

Sak 12/2012 Diverse fra NKK.

Orienteringer:

Ny obligatorisk lovmal for NKK’s medlemsklubber

Valg Representantskapsmøte

Raseforvaltning

Årsmøte NKK Nordvest 16. september 2012, Nordfjordeid. Alle klubber har møterett for en deltaker.

Sak 13/2012 Uteområde

Kommunen v/ Jostein Trædal har invitert klubben til møte torsdag 14.06.2012.

Monica, Per og Anne Marit (for Jan Helge) møter. Forventer å få presentert et aktuelt område.

I første omgang må det søkes om tildeling av evt. område som så må behandles politisk. Søknad om tippemidler må også være inne i løpet av høsten. Mer info vil bli lagt ut på klubben hjemmeside fortløpende.

 Sak 14/2012 Vårutstilling 2012

Styret ønsker møte med utstillingskomiteen for 2012, for evaluering av årets vårutstilling og evt. orientering om 2013; hvem gjør hva.

Sak 15/2012 Eventuelt

Mange etterspør evt. temaliste for miljøtreningen på tirsdag. Styret ønsker ikke at tirsdagene skal ha fast timeplan, men bli til etter hvem som er der og hvem som ønsker å drive med hva. Det kan ikke være møteplikt for styret, men det anbefales av en eller fler fra styret er tilstede. Monica skriver litt om dette på hjemmesiden.

Det bør være en gjennomgang på rutiner for kurs. Dette blir sak på neste styremøte.

Sunndal Hundeklubb skal se på mulighet for stipendordning i forbindelse med utdanning innen hundesport/hundehold. Dette blir sak på neste styremøte.

 Ref. MonicaNygård

 

Styremøte 12. april 2012

Tilstede: Jan Helge Hagen, Monica Nygård, Anne Marit Husby, Jens Fladerer, Karin Haugen, Lisbeth Drege Solheim, Heidi Ødegård.

Sak 5/2012 Uteområde.

Det er sendt brev til Sunndal Kommune ang. tidligere avtaler, samt at det pågår kommunikasjon med Jostein Trædal ang tidligere søknader og muntlige lovnader. Diskusjonen fortsetter og Monica etterlyser skriftlige avtaler. Heidi hadde også funnet den opprinnelige søknaden fra hundeklubben som var sendt i 2006. Gruppa som var oppnevnt på møte 15.03. skal ha møte 17.04. og jobber videre for å sikre uteområde for klubben.

Sak6/2012 Innendørs treningslokale.

Monica og Anne Marit så på lokale og fikk lovnad om leieavtale hos eier, hvis enighet om ok avtale. Monica får rammer for å forhandle og tar kontakt med utleier. Leieperiode august 2012 – april 2013 i første omgang.

Sak 7/2012 Kurs 2012.

Valpekurs starter så snart som mulig etter utstillinga. Anne Marit stiller som instruktør og spør andre kandidater om muligheter for å være med.

Heidi planlegger blodsporkurs etter 17. mai. To kvelder teori pluss sporlegging. Dette kurset forbeholdes medlemmer i Sunndal Hundeklubb.

Sak 8/2012 Medlemsinfo.

Monica har laget utkast til brev for utsendelse til medlemmer samt til nye medlemmer. Avventer avtaler om ute/inneområde, og sender deretter ut til alle medlemmer.

Sak 9/2012 Utstilling 2012.

Er i rute. Ca 720 hunder påmeldt lørdag og ca 840 på søndag.

Neste år vil det også bli lydighet.

 Ref. Monica Nygård

 

Styremøte 15. mars 2012

Tilstede: Jan Helge Hagen, Monica Nygård, Anne Marit Husby, Jens Fladerer, Karin Haugen.

 Sak 01/2012 Konstituering

Det nye styret fikk i mandat av årsmøtet å selv velge en leder blant de valgte styremedlemmer.

Det nye styret ble som følger:

Leder: Monica Nygård 2012-2013

Nestleder: Anne Marit Husby 2012

Styremedlem: Karin Haugen 2012

Styremedlem: Jens Fladerer 2012

Styremedlem: Jan Helge Hagen 2012-2013

Varamedlem: Guttorm Erstad 2012

Varamedlem: Marianne Hagen 2012-2013

Kasserer: Lisbeth D Solheim 2012 Innkalles til alle styremøter

Revisor: Karin Haugen 2012

Valgkomite:

Anita Helgebostad 2012-2013

Bodil Rød 2012-2013

Monika Bartnes 2012

Vara: Jan Petter Sliper 2012-2013

Utstillingskomite:

Leder: Gunn Tronstadhagen 2011-2012 (innleie)

Lokal leder: Heidi Ødegård 2012

Magne Sæter 2011-2012

Per Husby 2011-2012

Marianne Hagen 2011-2012

Jan Helge Hagen 2011-2012

Sak 02/2012 Uteområde, Sande

Det ble satt ned en gruppe som skal jobbe med uteområdet som er gitt hundeklubben av Sunndal kommune.

Per Husby

Jens Fladerer

Jan Helge Hagen

Monica Nygård

De som har jobbet med dette tidligere orienterer gruppa om dagens situasjon.

Sak 03/2012 Utstilling

Utstillingskomiteen jobber. Styret ønsker orientering når dato for utstillingene nærmer seg.

Sak 04/2012 Diverse

Monica har dialog med potensiell utleier av innendørs treningsplass. Monica og Anne Marit drar på befaring i løpet av de nærmeste ukene.

Jens jobber med ny logo.

Det må jobbes med velkomstbrev til alle nye medlemmer. Medlemslister skrives ut til hvert styremøte med gjennomgang.

Kursplan settes på saklisten til neste styremøte.

Sunndal Dyreklinikk ønsker plakat ang. utstilling og treningstider for oppslag på klinikken. Monica tar seg av dette snarest.

 Ref. Monica Nygård